Thiết bị phòng học ngoại ngữ

Màn chiếu điện
Máy chiếu các loại
Phòng học ngoại ngữ
Phòng học tương tác
Thiết bị trợ giảng